RECRUIMENT

# Titile Department
1 Kỹ Sư M&E Chuyên viên-Nhân viên
2 Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng Chuyên viên-Nhân viên
3 Kỹ Sư Điện (động lưc và tự động) Chuyên viên-Nhân viên
4 Nhân Viên Kinh Doanh tìm dự án Nhân viên
5 Kỹ Sư Môi Trường Chuyên viên-Nhân viên
6 Kỹ Sư Môi Trường Làm Giám Sát An Toàn Lao Động Chuyên viên-Nhân viên